PORK LOIN ______________________________________________
 PORK RIB ___________________________________________